firma adı
şifre
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
Tüm Banka Kartlarınıza
9xAy Taksit İmkanı
reklam2
Bize Ulaşın
Kağıthane Cad. No:39 Kat:2 Polat İş Merkezi ÇAĞLAYAN / İSTANBUL

 

Reklamın tanımı ve tarihçesi alıntıdır.

Reklâm, gazete, {dergi|mecmua}, radyo, televizyon, afiş, tabela {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} medyalar {aracılığıyla|aracılığı ile|vasıtasıyla|vasıtası ile} {çeşitli|türlü} mal ve hizmetlerin geniş {kamu|halk} kitlelerine tanıtımıdır. Bu mal ve hizmetlerin nereden, nasıl, ne fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı {konusunda|hakkında|meselesinde|konusu için|meselesi için} tüketiciye bilgi {verici|veren|sağlayan}, ona parasını {maksimum|en iyi|en çok|azami|enfazla|en fazla} {şekilde|biçimde} değerlendirme {yolunu|şeklini|alternatifini|yöntemini} {gösteren|işaret eden|belli eden} bir araçtır. {tıpkı|aynı} {sürede|zamanda} üreticinin, {meslek|iş} adamının iyi bir pazar bulmasına, {kapital|anamal|sermaye} ve çabasını değerlendirmesine, yeni üretim ve yatırımlara yönelmesine büyük bir destek unsurudur.

{ama|fakat|lakin} tek başına {hiçbir|hiç bir} reklam satışı artırmaya yeterli değildir. {şayet|eğer} {diğer|öteki|başka} {tüm|bütün} pazarlama faaliyetleri; mamülün planlanması, üretimi, dağıtımı ambalajlanması, fiyatının belirlenmesi ve satışı bu {hedefe|amaca|maksata|gayeye} {müsait|uygun} {olarak|şekilde} yürütülürse başarıya ulaşır.

Tanıtım, tüketiciye inandırıcı ve {güven|itimat} {verici|veren|sağlayan} bir sesleniş olayıdır. Tanıtımı {yapan|oluşturan} {kişinin|insanın|bireyin}, grafik sanatçısının görevi; {piyasaya|sektöre|pazara} çıkarılan en yeni ürünün {yada|ya da|ve ya|veya|yahut} hizmetin benzerleri {arasında|içinde} {talep|ilgi} çekmesini, satın alma {isteği|arzusu|hevesi|tutkusu} yaratmasını sağlamaktır.

Reklâm, {sürekli|devamlı} yeniliği, {sürekli|devamlı} arayışı gerektiren bir bilimdir, bir sanattır.reklamcı alışılmışın dışında düşünen, yaratan, gelişmelere öncülük eden kişidir. {sürekli|devamlı} izlemek, okumak ve öğrenmek {zorundadır|mecburiyetindedir|durumundadır}. Reklâ{metre|m.|mt.}sanatçısı, bilmenin bir duraklama, öğrenmenin ise bir ilerleme olduğunu unutmamalıdır.

Reklâmcılığın tarihine baktığımızda; ilk ve orta çağlarda {aşırı|çok|çok fazla|çok aşırı} ilkel {şekilde|biçimde}, {çoğunlukla|ekseriyetle|genellikle|genelde|genel olarak|çoğunlukla|çoğunlukta} çığırtkanlar, tellallar {aracılığıyla|aracılığı ile|vasıtasıyla|vasıtası ile} yapıldığını görürüz. Espri ve hitap gücü iyi olan sanatçı, diğerlerinden daha {fazla|çok} başarı elde ederdi. {sonraları|sonraki zamanlarda} Avrupa’da; esnaflar mallarının {kalite|nitelik} kontrolünü yaptırmak {durumunda|zorunda|mecburiyetinde} kalınca markalamaya yöneldiler. {örneğin|mesela|örnek olarak} Romalı bir sütçünün {göstergesi|işareti} keçi, fırıncının ki ise değirmendi.[1]

1450 yıllarında Gutenberg’in {basımevi|basım evi|matbaa} makinesini buluşu ile reklâmcılıkta çığır açıldı. Bu sayede el ilanları ile daha geniş {kamu|halk} kitlesine ulaşabilme olanağı doğdu.

Türkiye’de reklâm, basın reklâmı {olarak|şekilde} 19. {yüzyıl|asır} ortalarında görülüyor. 1840–1864 yılları {arasında|içinde} yılda ortalama 50 sayı çıkarabilen Ceri–i Havadis satırı {10|on} kuruştan reklâ{metre|m.|mt.}almaktaydı. {üç|3}, 5 kuruşa satılan ve {günlük|gündelik} 150 tirajı olan bu gazetenin reklâ{metre|m.|mt.}tarifesini bugünkü fiyatla kıyaslarsak bir santim ilandan 90.000 lira aldığı ortaya çıkıyor.

ilk {önemli|mühim|ciddi} reklâ{metre|m.|mt.}1944’lerde Eli Acıman {tarafından|yönünden|sebebi ile|nedeni ile|vasıtası ile|sebebi ile} kurulan Faal Reklâ{metre|m.|mt.}Acentasının ve Koç şirketinin reklâ{metre|m.|mt.}işleriyle geniş {meslek|iş} olanağı bulmasıyla oluşmuştur. Daha sonra Manajas’a dönüşen bu reklam acentası Yeni Ajans, istanbul Reklâ{metre|m.|mt.}Acentası, Poyraz, Anten, {melodi|ezgi} {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} reklâ{metre|m.|mt.}ajansları kurulmuştur.

Reklâ{metre|m.|mt.}filmleri {olarak|şekilde} ilk {defa|kez} Güzel Sanatlar Akademisi Profesörlerinden Vedat Ar’ın Filmar adındaki firmasında hazırladığı esprili çalışmalarını görmekteyiz. 1949’da And Film, canlandırma resim çalışmalarıyla reklâ{metre|m.|mt.}filmi {hazırlanmış|oluşmuş|oluşturulmuş|yapılmış}, 1961’de renkli filmler {üretilmiş|imal edilmiş|yapılmış} {ama|fakat|lakin} banyosu {ülke|yurt|memleket} dışında yapıldığından {aşırı|çok|çok fazla|çok aşırı} güçlük çekilmiştir.

1964–65 yıllarında Ali Ulvi, Bedri Koraman, Ferruh Doğan, Yalçın çetin {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} karikatür sanatçılarımızın da film reklâmcılığına emek verdikleri {görülür|görülmekte|görülmektedir}.

1950 yılarında Radyonun, 1972’de Televizyonun reklâ{metre|m.|mt.}almaya başlamasıyla {birlikte|beraber} Türkiye’de reklâmcılık hızla gelişmiştir. önceleri tam anlamıyla bilimsel bir {meslek|iş} {halinde|biçiminde|şeklinde} görülmeyen reklâmcılık {dalında|alanında|sahasında|konusunda} bugün Avrupa ülkelerinde {bile|dahi} {meslek|iş} yapabilir düzeye gelinmiştir. çoğu üniversitelerimizde ders {olarak|şekilde} okutulur olmuştur.

REKLAMıN ETKiLERi

Reklamın ana amaçlarından {bir tanesi|birisi|biri} şüphesiz mal ve hizmetlerin tüketimini arttırmak ve tüketimi daha geniş bir tabana yaymaktır .{ancak|fakat|lakin} reklamcı bunu yaparken {sadece|yalnızca|sırf} ürünlerin satın alınmasını değil toplumun {yaşam|hayat} tarzını, bazı kavram ve değerler oluşturmasını ve ürünleri algılamasını da etkiler.

Reklamlarla ilgili bir görüş, reklamların insanlara {aslında|gerçekte} {ihtiyaç|gereksinim} duymadıkları şeyleri aldırdığı yönündedir. {ama|fakat|lakin} buna {karşın|rağmen} reklamı savunanlar da reklamların {mevcut|var} olmayan ihtiyaçlar yaratamayacağını {sadece|yalnızca|sırf} bilinmediği için {bilincinde|farkında} olunmayan ihtiyaçları ortaya çıkardığını ileri sürerler. {ayrıca|bununla birlikte|bununla beraber} satın alma gücü yeterli olmayan {kişide|insanda|kişilerde|insanlarda|şahısda|şahıslarda} {toplum|cemiyet} dışına itilmişlik duygusu yaratabileceği ve bu {kişileri|insanları|bireyleri} topluma küskün {hale|duruma|bir hale|bir duruma} getirebileceği öne sürülmektedir.

{süre|zaman} {süre|zaman}, yapılan reklam kampanyalarıyla {tüketicilerin|son kullanıcıların|nihai tüketicilerin} bazı ürünleri algılamaları etkilenir. Böylece tüketiciler reklamı yapılan bir ürüne reklamı yapılmayana göre daha {fazla|çok} {değer|kıymet} verir. Tercihlerini reklamı yapılan ürünlerden yana kullanırlar.

Gelişmesini henüz tamamlamamış ülkelerde reklamlar toplumsal değişim sürecinin hızlanmasına {yardımcı|destekçi} olur. Gerek sosyal konularda gerekse teknolojik gelişmeler {konusunda|hakkında|meselesinde|konusu için|meselesi için} toplumu eğiterek {yaşam|hayat} standartlarının yükseltilmesinde rol oynar.

Reklamlar çocukların satın alma isteklerini arttırır. Yapılan reklamlarla çocukların yemek yeme {trendleri|akımları|alışkanlıkları} {arasında|içinde} {güçlü|kuvvetli} bir {ilişki|münasebet|temas} {vardır|olmaktadır|bulunur|bulunmaktadır}. {ancak|fakat|lakin} reklamı yapılan {ürünler|alternatifler} her {besin|gıda} grubundan {ürünler|alternatifler} {olmadığından|olmadığı için|olmaması sebebiyle|olmaması nedeniyle} çocukların sağlıksız beslenmelerine {neden|sebep} {olabilir|olabilmekte|olabilmektedir}.

Reklamların çocuklarda ‘her gördüklerini elde etme arzusu’ yaratabileceği öne sürülmektedir. {özellikle|bilhassa} de abartılı reklamların çocuklarda gerçek ile hayali ayırt edemeyecek {şekilde|biçimde} çarpık kavramlar oluşturabileceği ileri sürülmektedir.

[1] ünsal, Yüksel., Bilimsel Reklâ{metre|m.|mt.}ve Pazarlamadaki {noktayı|yeri}. Tvi Reklâ{metre|m.|mt.}Yayınları. istanbul 1984 (ikinci Baskı).

alıntıdır.

Firmalarımız
BEYMARMARA SUİTE HOTEL
BEYMARMARA SUİTE HOTEL
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 853 37 33
Semt     : BEYLİKDÜZÜ
BEAUTY GÜZELLİK SALONU
BEAUTY GÜZELLİK SALONU
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 441 75 76
Semt     : BAHÇELİEVLER
BATOK EĞİTİM ARAÇLARI
BATOK EĞİTİM ARAÇLARI
Firma Bilgileri
Telefon : 0 216 386 92 09
Semt     : KADIKÖY
BALCI MOBİLYAM
BALCI MOBİLYAM
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 427 40 40
Semt     : ALİBEYKÖY
YEŞİLYURT MOTORLU ARARÇLA...
YEŞİLYURT MOTORLU ARARÇLAR
Firma Bilgileri
Telefon : 0 216 389 20 10
Semt     : KARTAL
BİREBİR BASKI
BİREBİR BASKI
Firma Bilgileri
Telefon : 0 216 307 10 70
Semt     : PENDİK
ÖZDEM TORNA MAKİNA KALIP ...
ÖZDEM TORNA MAKİNA KALIP SANAYİİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0262 641 74 95
Semt     : GEBZE
İSLAMOĞLU METAL MAKİNA NA...
İSLAMOĞLU METAL MAKİNA NAKLİYE İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 (262) 744 18 56
Semt     : GEBZE
MISIRLIOĞULLARI MÜHENDİSL...
MISIRLIOĞULLARI MÜHENDİSLİK AĞIR SANAYİ ENERJİ SİSTEMLERİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 (216) 452 97 20
Semt     : KARTAL
KESKİN MOTOR YENİLEME
KESKİN MOTOR YENİLEME
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 5799877
Semt     : FLORYA
GÖRTEKS TRİKO TEKSTİL MAK...
GÖRTEKS TRİKO TEKSTİL MAKİNA VE ÖRGÜ ÇELİK SAN TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 6129729
Semt     : TOPÇULAR
TUTKU MEZE
TUTKU MEZE
Firma Bilgileri
Telefon : 0 216 352 57 82
Semt     : MALTEPE
Tampon Baskı EFOR SERİGRA...
Tampon Baskı EFOR SERİGRAFİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 4380703
Semt     : İSTANBUL
ARTSAN PREKAST VE PREFABR...
ARTSAN PREKAST VE PREFABRİKE YAPI ELM İNŞ TAAHHÜT SAN TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0216 479 02 32
Semt     : ÇAVUŞBAŞI
Yeşil Keleş Aykanlar
Yeşil Keleş Aykanlar
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0232 572 21 69
Semt     : Kiraz
İnvest İnşaat Mutfak Soğu...
İnvest İnşaat Mutfak Soğutma Havalandırma Tente ve San. Dış Tic. Ltd. Şti
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 916 17 18
Semt     : ESENYURT
ÇÖKEROĞLU ELEKTRONİK İTH ...
ÇÖKEROĞLU ELEKTRONİK İTH İHR TUR LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 561 02 37
Semt     : BAKIRKÖY
(TİTAN KAPLAMA) BARLOK ME...
(TİTAN KAPLAMA) BARLOK METAL MAKİNA TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 485 10 29
Semt     : İKİTELLİ
İLAÇ MAKİNA SANAYİ, KİMYA...
İLAÇ MAKİNA SANAYİ, KİMYA MAKİNA SANAYİ,
Firma Bilgileri
Telefon : 0 216 660 02 82
Semt     : ATAŞEHİR
YUMET PLASTİK KALIP SANAY...
YUMET PLASTİK KALIP SANAYİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 544 80 08
Semt     : ZEYTİNBURNU
KRAL SOFRASI CATERING
KRAL SOFRASI CATERING
Firma Bilgileri
Telefon : 0 535 500 33 49
Semt     : KAĞITHANE
AKYÜZ MAKİNA MATBAA MALZE...
AKYÜZ MAKİNA MATBAA MALZEMELERİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 576 62 04
Semt     : ZEYTİNBURNU
VİTO KÜRK
VİTO KÜRK
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 225 26 59
Semt     : PANGALTI
VERAS ASANSÖR İMALAT VE M...
VERAS ASANSÖR İMALAT VE METAL SAN ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 (216) 427 25 37
Semt     : MALTEPE
UMUT OTO
UMUT OTO
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0216 377 13 56
Semt     : KARTAL
Teknik Pool
Teknik Pool
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0216 479 24 57
Semt     : Beykoz
TEKİNLER SU ARMATÜRLERİ İ...
TEKİNLER SU ARMATÜRLERİ İMALAT GIDA ve ITRİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0212 221 57 67
Semt     : KAĞITHANE
ŞİRİN MAKİNA
ŞİRİN MAKİNA
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0212 627 06 52
Semt     : Alibeyköy
mina hair clinic saç ekim...
mina hair clinic saç ekim merkezi
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0530 496 45 05
Semt     :
GOLDMASTER KÜÇÜK EV ALET...
 GOLDMASTER KÜÇÜK EV ALETLERİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 875 34 34
Semt     : beylikdüzü
BEYLİKDÜZÜNDE KEBAP SALON...
BEYLİKDÜZÜNDE KEBAP SALONU PAKET SERVİS
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0212 872 11 21
Semt     : beylikdüzü
OFİS MOBİLYALARINDA EN UY...
OFİS MOBİLYALARINDA EN UYGUN FİYATLAR
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 220 92 16
Semt     : Kağıthane
FLORYADA SU TESİSAT PETEK...
FLORYADA SU TESİSAT PETEK TEMİZLEME
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 541 59 93
Semt     : KÜÇÜKÇEKMECE
PLATİN İPLİK
PLATİN İPLİK
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 481 54 12
Semt     : DAVUTPAŞA
SAHRA OFSET
SAHRA OFSET
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 511 84 04
Semt     : ZEYTİNBURNU
SİS KURDELA
SİS KURDELA
Firma Bilgileri
Telefon : 0 (212) 554 39 29
Semt     : GÜNGÖREN
SANCAK MODEL OYUNCAK ELEK...
SANCAK MODEL OYUNCAK ELEKTRONİK CİHAZ VE HİZMETLERİCSAN TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 511 66 20
Semt     : SİRKECİ
ESS BİYOSİDAL SERVİCE HAŞ...
ESS BİYOSİDAL SERVİCE HAŞERE KONTROL
Firma Bilgileri
Telefon : 0 0850 333 51 16
Semt     : ESENYURT
Reis Sönmez Spor
Reis Sönmez Spor
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 5438936
Semt     : BAKIRKÖY
bodrum muhafazakar otel
bodrum muhafazakar otel
Firma Bilgileri
Telefon : 0 252 377 55 00
Semt     : BOBRUM
PORİO
PORİO
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 875 34 34
Semt     : beylikdüzü
nema basım
nema basım
Firma Bilgileri
Telefon : 0 216 370 10 70
Semt     : pendik
king ev aletleri
king ev aletleri
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 544 51 52
Semt     : bayrampaşa
POYRAZ HAVUZ
POYRAZ HAVUZ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 (212) 262 10 20
Semt     : SARIYER
BALKANPAK KAĞIT VE AMBALA...
BALKANPAK KAĞIT VE AMBALAJ ÜRÜNLERİ SAN TİC ANONİM ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 472 24 49
Semt     : ARNAVUTKÖY
ÖZEL TEKNİK CEM MODELİST ...
ÖZEL TEKNİK CEM MODELİST STİLİSTLİK KURSU
Firma Bilgileri
Telefon : 0 (212) 563 83 98
Semt     : BAYRAMPAŞA
OZAN PLASTİK
OZAN PLASTİK
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 6155481
Semt     : BAYRAMPAŞA
AHMET ONURUM MOTORLU ARA...
 AHMET ONURUM MOTORLU ARAÇLAR
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 674 93 94
Semt     : MERTER
ODABAŞ TEKSTİL İPLİK VE K...
ODABAŞ TEKSTİL İPLİK VE KUMAŞ SATIN ALMA (PAMUK VE POLYESTER)
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 5085140
Semt     : BAYRAMPAŞA
NİMET ZÜCCACİYE GIDA VE N...
NİMET ZÜCCACİYE GIDA VE NAKLİYAT SAN VE TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 482 32 33
Semt     : TOPKAPI
MEYDAN BİRAHANESİ
MEYDAN BİRAHANESİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 262 641 14 12
Semt     : GEBZE
NATUREL MANKEN
NATUREL MANKEN
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 2387505
Semt     : DOLAPDERE
NASİP GİYİM SANAYİ LTD ŞT...
NASİP GİYİM SANAYİ LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 527 07 94
Semt     : SİRKECİ
GÜZEL GÜNLER TANITIM
GÜZEL GÜNLER TANITIM
Firma Bilgileri
Telefon : 0 216 405 22 60
Semt     : KADIKÖY
TERMOSTAT-MAKROSEM-THERMO...
TERMOSTAT-MAKROSEM-THERMOSTAT-ANAHTAR-SİVİÇ-ROTARY SİVİÇ-MAKROTERM-MİKROTERM TERMOSTAT SAN VE TİC LTD ŞTİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 6134087
Semt     : BAYRAMPAŞA
LÜKS ÖZEN TEBEŞİRLERİ...
LÜKS ÖZEN TEBEŞİRLERİ
Firma Bilgileri
Telefon : 0 212 506 75 47
Semt     : GÜNGÖREN
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sonraki> Son sayfa>>
maviweb